2021 г. – 2022 г.

ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ ОТГОВОРНО ЛИЦЕ – МИЛЕНА БЕНКОВА

 1. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО – 21-22
 2. ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО – 21-22
 3. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО – 21-22
 4. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ – 21-22
 5. ПРОГРАМА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ – 21-22
 6. ЕТИЧЕН КОДЕКС – 21-22
 7. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БДП – 21-22
 8. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 г.
 9. СТРАТЕГИЯ – 2020-2024 г.
 10. УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ – 21-22
 11. ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ – 1-ви СРОК – 21-22
 12. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – 1-ви СРОК – 21-22
 13. ФОРМАТА на ОБУЧЕНИЕ в 103. ОУ „В. ЛЕВСКИ“ е ДНЕВНА

…………………….

 1. БЮДЖЕТ – ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН – 2022 г.
 2. БЮДЖЕТ – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2022 г. – 1
 3. БЮДЖЕТ – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2022 г. – 2
 4. БЮДЖЕТ – ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2022 г.
 5. БЮДЖЕТ – ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2022 г. – 2
 6. БЮДЖЕТ – ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2022 г.
 7. БЮДЖЕТ – ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2022 г.

…………………….