Съобщения

учебна 2023 / 2024 година

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо с изх. № РУО1-16473/22.05.2024 г. на РУО София-град представяме на Вашето внимание двадесет и третото издание на информационния бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, посветено на Първи юни – ден на детето.

В бюлетина са представени основни характеристики на децата като участници в движението и важни послания, които да напътстват ежедневните усилия за опазване на техния живот.

Линк към бюлетина за изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

На основание чл. 37, § 7 от Регламент /ЕС/ 2016 / 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 24 от Регламент(ЕС) 2016/679 GDPR и чл. 11 а. на Закона за закрила на детето е утвърдена инстукция за публикуване на снимки и видеа от събития на институцията в социалните медии.

Във връзка с инструкцията, която представлява организационна мярка за защита на личните данни, поместваме  линк към информационно видеопосветено на неприкосновенността на личния живот и личните данни на децата, като допълнителна мярка за персонална защита на личните данни на децата и учениците.

Длъжностно лице за защита на личните данни:

Евелина Михайлова Димитрова

email: dpo_sunfire@abv.bg


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

      Сдружение Институт по социални дейности и практики (ИСДП) повече от 20 години работи за подобряване достъпа на деца до правосъдие, съобразено с правата им и в съответствие с най-добрите международни практики и стандарти.

      С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“, ИСДП в партньорство с Фондация „Здраве и социално развитие“ разкрива и предоставя нова специализирана социална услуга, наречена „Достъп до справедливост“, която ще оказва подкрепа чрез информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, обучение в умения и общностна работа на деца от кварталите Факултета и Филиповци, които са жертва или свидетели на насилие или пък самите те са извършили нарушения на закона и участват в различни правни процедури, включително и възпитателни дела по ЗБППМН. Целта на услугата е да подобри възможностите на уязвими деца от ромската общност да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие.

   При въпроси и допълнителна информация можете да се обръщате към г-жа Янита Петрова, директор на социалната услуга:  тел. 0895522461 и 0893695418, e-mail: q.petrova@sapibg.org

ЯНИТА ПЕТРОВА
Ръководител сектор

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

София, ул. „Сава Филаретов“ 23
02 936 10 26

q.petrova@sapibg.org

www.sapibg.org
facebook.com/sapibg


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че стартира безплатна програма за развиване на родителската компетентност „К.Е. Ш?-Кой е шефът“, организирана от Превантивно-информационене център по проблемите на наркоманиите – София през учебната 2023/2024 година. Желаещите да се включат в програмата, е необходимо да се явят на 09.10.2023 г. в 17.00 часа в Дневния консултативен център за деца, юноши и родители /ДКЦДЮР/, който се намира на адрес бул. „Сливница“ бл. 212 /Сточна гара/. Телефон за връзка: 02 913 12 02 или 0877 26 98 58.

За повече информация последвайте линка:

Програма за развиване на родителската компетентност


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, скъпи деца и ученици,

Уведомяваме ви, че откриването на учебната 2023/2024 година ще се състои на 15 септеври от 11.00 часа в двора на училището.


учебна 2022 / 2023 година

Честито Рождество Христово!

С пожелание за здраве, мир и благополучие.

Нека Новата 2023 година влезе в дома ви с вяра, надежда и любов!

 

учебна 2021 / 2022 година

 

СЪОБЩЕНИЕ

103 ОУ „Васил Левски“ обявява свободна позиция за длъжност образователен медиатор по Национална програма “ Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“, считано от 01.07 / 01.09. 2022 г.  до 31.12.2022 година.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

През учебната 2021/2022 година в 103. ОУ „Васил Левски“ се организират вътрешноинституционални квалификации на педагогическите специалисти.

Тема Място на провеждане Дата/период на провеждане Начален час Краен час Обучителна организация Брой участници

 

 

Методика на обучение на децата и учениците по безопасност на движението 103. ОУ „Васил Левски“ 20.05.2022г. 10.00 17.00 ДИУУ –

 

СУ „Св. Климент Охридски“

15
Приложение на интерактивни методи в обучението по безопасност на движението по пътищата 103. ОУ „Васил Левски“ 21.05.2022г.

 

 

10.00 17.00 ДИУУ –

 

СУ „Св. Климент Охридски“

6
Утвърждаване на учителския авторитет – между властта и свободата 103. ОУ „Васил Левски“ 25.05.2022г. 10.00 17.00 „Школо“ 21

16 март 2022 година

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование) започват.

Организация на дейностите за НВО-7.клас и за прием в 8.клас-2022-2023-ТУК

24 февруари 2022 година                                    

СЪОБЩЕНИЕ

 Първомартенската изложба с благотворителна цел ще се проведе в училищното фоайе.
Първомартенска изложба-22

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 30.09.21 г. в 18.30 часа ще се проведе родителска среща – информационна кампания по проект „Подкрепа за успех“ на тема: Възможност за допълнително обучение и повишаване на мотивацията на учениците за успех с цел намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище.

03 септември 2021 година

СЪОБЩЕНИЕ

103 ОУ „Васил Левски“ обявява свободна позиция за длъжност образователен медиатор в изпълнение на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“ за учебната 2021/2022 година.

Изисквания към кандидатите: Задължително средно образование и с предимство – жител на ж.к. Филиповци.

 Срок за подаване на документи до 14.09.2021 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обявяваме информация за свободните места за учебната 2021/2022 г.:

1-ви клас – 6;
2-ри клас – 5;
3-ти клас – 6;
4-ти клас – 5;
5-ти клас – 5;
6-ти клас – 7;
7-ми клас – 7.

учебна 2020 / 2021 година

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РУО – София-град напомня:

 1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.
 1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 14.07.2021 г., 15.07.2021 г. и 16.07.2021 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.
 1. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За Ваше улеснение и с оглед извънредната обстановка предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.

 1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

По повод постъпила информация за положителен резултат за COVID-19 в III клас, Ви уведомяваме за предприетите от нас спешни мерки:

 • Незабавно сме информирали СРЗИ.
 • Изготвен е списък на контактните на заразените лица ученици и учители.
 • Извършено е продължително проветряване, влажно почистване и първоначална дезинфекция на повърхностите.
 • Извършена е дезинфекция на повърхностите, предметите и помещенията в училището, до които е имало достъп заразеното лице през последните 48 часа.
 • При необходимост е осигурена е психологическа подкрепа за учениците от класа, били в контакт, както и за другите контактни лица.

         Моля да следите на сайта на училището, както във Вайбър-групите/е-пощите на класовете за информация и указания относно провеждане на учебните занятия и за евентуално поставяне под карантина на класове и контактни лица след оценка на риска и официално постъпила информация за това от СРЗИ.

Припомняме Ви правилата за действие в случай на положителен резултат за COVID-19 по метода на PCR:

 • Родителите информират директора на училището.
 • Директорът на училището незабавно информира Столична РЗИ, като предоставя списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика с данни по приложението.
 • СРЗИ идентифицира контактните лица и разпорежда с предписание мерките, които да се предприемат в училището.
 • Под домашна карантина се поставят лицата, били в контакт със заразения ученик:
 • 2 дни преди и 14 дни след появата на оплаквания или
 • 2 дни преди и 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство.
 • Контактни са следните лица:
 • ученици от същата паралелка – като родителите/настойниците се инструктират да провеждат наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно да уведомяват личния лекар на детето и СРЗИ;
 • класните ръководители, учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
 • други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Контактните лица се инструктират за провеждане на наблюдение от ОПЛ по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19.
 • След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване,  влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели
 • Осигурява се психологическа подкрепа в зависимост от конкретната ситуация.

Срок на карантината за учениците от III клас е: 26.02.2021г – 05.03.2021 г.

През периода на 01.03.2021 г. – 05.03.2021 г. учениците ще се обучават в електронна среда / хартиен носител по утвърденото седмично разписание за деня с график на часовете както следва:

 1. 8:30 ч. – 8:50 ч.
 2. 9:10 ч. – 9:30 ч.
 3. 9:50 ч. – 10:10 ч.
 4. 10:30 ч. – 10:50 ч.
 5. 11.10 ч. – 11.30 ч.
 6. 11:50 ч. – 12:10 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

103 ОУ „Васил Левски“ обявява свободна позиция за длъжност образователен медиатор в изпълнение на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 година.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Откриването на новата учебна 2020-2021 година ще се проведе по следния начин:

1) Официално присъствено откриване на учебната година за учениците от I и V клас – в двора на училището от 11.00 часа, на обозначеното за това място;

2) За децата от ПГ и техните родители – среща с учителите в двора на училището от 11.30 -12.30 часа, на обозначеното за това място;

3) За учениците от II, III, IV класове – час на класа с класните ръководители по класните стаи  от 10.00 – 10.40 ч. при спазване на утвърден ред за влизане и излизане от сградата на училището и действащите противоепидемични мерки.

4) За учениците от VI и VII класове – час на класа с класните ръководители по класните стаи от 12.00 – 12.40 ч. при спазване на утвърден ред за влизане и излизане от сградата на училището и действащите противоепидемични мерки.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

    На Вашето внимание публикуваме график за провеждане на изпити за промяна на оценка – втора редовна поправителна сесия за учениците от V и VI клас за учебната 2019/2020 г., съгласно заповед на № 798/27.08.2020 г.:                                                          

Учебен предмет

Дата

 

 

5.

 

клас/ час

6.

 

клас/ час

Руски език /писмен/

 

 

Английски език /писмен/

01.09.2020 г.   11:00 писмен

 

 

14:00 писмен

  11:00 писмен

 

 

14:00 писмен

 

Български език и литература 02.09.2020 г.   11:00 писмен   14:00 писмен
Математика 03.09.2020 г.   11:00 писмен 14:00

 

писмен

Български език и литература-ИУЧ 04.09.2020 г.   11:00 писмен

 

 

  14:00 писмен
Човекът и природата

 

 

Руски език /устен/

 

Английски език /устен/

08.09.2020 г.   11:00 писмен

 

 

14:00 устен

 

13:30 устен

  14:00 писмен

 

 

11:00 устен

 

12:00 устен

Математика-ИУЧ

 

 

Човекът и природата-ИУЧ

09.09.2020 г.   11:00 писмен

 

 

    –

 

 

14:00 писмен

История и цивилизации

 

10.09.2020 г.   11:00 писмен   14:00 писмен
География и икономика 11.09.2020 г.   11:00 писмен   14:00 писмен

    

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

    На Вашето внимание публикуваме график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2019/2020 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/2021 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование /съгласно заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г., изм. със заповед № РД 09-920/05.05.2020 г. на министъра на образованието и науката/:

Вид дейност Срок
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 27-29 май 2020 г. вкл.
Провеждане на Национално външно оценяване по:

 

·           Български език и литература

 

·           Математика

 

15 юни 2020 г.,

начало 09,00 часа

17 юни 2020 г.,

начало 09,00 часа

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите до 08 юни 2020 г. вкл.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 

·                      изобразително изкуство

·                      музика

·                      спорт

22 юни 2020 г.

23 юни 2020 г.

24-25 юни 2020 г. вкл.

Обявяване на резултатите от НВО до 29 юни 2020 г. вкл.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 26 юни 2020 г. вкл.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 02 юли 2020 г. вкл.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование до 3 юли 2020 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03-07 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24-27 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2020 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2020 г. вкл.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

  В периода от 22.06.2020 г. до 31.08.2020 г. ще се проведат допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления.

График за провеждане на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления:

ПГ а 13.00 – 15.00
ПГ б 15.00 – 17.00

Място на провеждане при стриктно спазване на противоепидемичния и дезинфекционен режим, съгласно действащите разпоредби:

 • на открито – в училищния двор при добри метеорологични условия;
 • на закрито – в класните стаи при лоши метеорологични условия.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

       От 18.06.2020 г. в 103 ОУ „Васил Левски“ се възобновяват часовете по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

В периода от 18.06.2020 г. до 31.08.2020 г. ще се проведат консултации по учебни предмети.

График за провеждане на консултациите по учебни предмети:

IV а клас 11.00 – 13.00

 

14.00 – 15.00 / АЕ/РЕ

IV б клас 9.00 – 11.00

 

14.00 – 15.00 / АЕ/РЕ

V а, б кл. 10.00– 11.00 / ИЦ

 

11.00– 12.00 / ЧП

12.00 – 13.00 / ИИ,ТП,ИТ

13.00 – 14.00 / АЕ/РЕ

14.00 – 15.00 / БЕЛ

15.00 – 16.00 / МАТ.

16.00 – 17.00 / ГИ

VI  а, б кл. 10.00– 11.00 / ЧП

 

11.00– 12.00 / АЕ/РЕ

12.00 – 13.00 / ИИ,ТП,ИТ

13.00 – 14.00 / БЕЛ

14.00 – 15.00 / ГИ

15.00 – 16.00 / ИЦ

16.00 – 17.00 / МАТ.

Място на провеждане при стриктно спазване на противоепидемичния и дезинфекционен режим, съгласно действащите разпоредби:

 • на открито – в училищния двор при добри метеорологични условия;
 • на закрито – в класните стаи при лоши метеорологични условия.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

В периода от 10.06.2020 г. до 31.08.2020 г. ще се проведе допълнително обучение по класове.

График за провеждане на допълнителното обучение по класове:

 • от 01.06.2020 г.- 09.06.2020 г.
I клас 10.00 – 10.30

 

10.45 – 11.15

II клас 11.30 – 12.00

 

12.15 – 12.45

III клас 13.30 – 14.00

 

14.15 – 14.45

 • От 10.06.2020 г.-31.08.2020 г.
I клас 11.30 – 12.00

 

12.30 – 13.00

II клас 13.15 – 13.45

 

14.00 – 14.30

III клас 15.00 – 15.30

 

15.45 – 16.15

Място на провеждане при стриктно спазване на противоепидемичния и дезинфекционен режим, съгласно действащите разпоредби:

 • на открито – в училищния двор при добри метеорологични условия;
 • на закрито – в класните стаи при лоши метеорологични условия.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

       От 10.06.2020 г. в 103 ОУ „Васил Левски“ се възобновяват часовете по проект „Подкрепа за успех“.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
ПРЕДВИД ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И НЕВЪЗМОЖНОСТТА  НА УЧИТЕЛИТЕ ДА ОБУЧАВАТ ВАШИТЕ ДЕЦА ДИСТАНЦИОННО, ДЪЛЖАЩО СЕ НА НЕСВЪРЗАНОСТ КЪМ ИНТЕРНЕТ И ЛИПСА НА УСТРОЙСТВА НА УЧЕНИЦИТЕ, ЕЖЕДНЕВНО НА ВАШИТЕ ДЕЦА ЩЕ БЪДАТ ДОСТАВЯНИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ.

МИЛИ РОДИТЕЛИ, 

ПОДХОЖДАЙТЕ КОНСТРУКТИВНО И ОТГОВОРНО !

ЕЖЕДНЕВНО СЕ ИНТЕРЕСУВАЙТЕ ДАЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ Е ПОЛУЧИЛО МАТЕРИАЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И ДАЛИ Е РАБОТИЛО ПО ТЯХ !

ПОМАГАЙТЕ НА ВАШИТЕ ДЕЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ОТ УЧИТЕЛИТЕ ЗАДАЧИ !

ПО БНТ-2 ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ УРОЦИ С УЧИТЕЛ, КОИТО Е ЖЕЛАТЕЛНО ВАШИТЕ ДЕЦА ДА ГЛЕДАТ !

ДА  БЪДАТ ЗДРАВИ ДЕЦАТА ВИ И ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА !

С НАДЕЖДА И ПОЖЕЛАНИЕ ВАШИТЕ ДЕЦА ДА ПРЕКРАЧАТ ПРАГА НА УЧИЛИЩЕТО НА 15.09.2020 г.

ОТ ЕКИПА на 103. ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА, ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ЛИНКОВЕ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТРАНИЦИ, КОИТО ЩЕ НАМЕРИТЕ В МЕНЮ РЕСУРСИ.

НАШАТА КРАЙНАТА ЦЕЛ Е ДА ПРИКЛЮЧИМ УСПЕШНО УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА.