Профил на купувача

103  ОСНОВНО   УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

гр. София – 1630, р-н Люлин, ж.к. Филиповци

директор: 02/ 927-06-08; пом. директор и канцелария: 02/ 824-48-85

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

  1.  Заповед на Възложителя за обществената поръчка.
  2.  Покана, публикувана на официалната интернет-страница на Възложителя.
  3.  Критерии за оценяване на офертите.
  4.  Изисквания към обществената поръчка на Възложителя – срок, валидност на офертата, срок за ползването им: час, дата, адрес, начин на плащане.
  5.  Комисия за разглеждане на офертите – председател и членове.
  6.  Срок на приключване за разглеждане на офертите.
  7.  Протокол на комисията, съгласно чл. 101, ал. 3 от ЗОП.
  8.  Сключване на договор.