Проект „Успех за теб“

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

Проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027,  съфинансирана от ЕС, е комплекс от дейности, които имат за цел да помогнат на учениците основно да подобрят образователните си резултати.

Проектът надгражда работата досега по проектите „Подкрепа за успех“, „Подкрепа за приобщаващо образование“ и „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, както и по национални програми.

Поставя акцент върху общата и допълнителна подкрепа от 1. до 7. клас, както и върху обученията по български език и литература на ученици с цел успешното им представяне на националните външни оценявания, но и на държавните зрелостни изпити.

В дейностите са заложени и занимания по интереси, междуучилищни дейности и допълнителни обучения по учебни предмети. Идеята е учениците да преодолеят затрудненията в ученето и да преминат по-плавно през етапите на образование.


Учебна 2023/2024 година

Заповед № 514/01.03.2024 г. за групи по БЕЛ и КМИТ – проект „Успех за теб“