Проект КПРПС

Относно: Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, кампания 4

Във връзка с продължаващото разпространение на COVID-19, повишаване нивата на заболеваемостта и с цел опазване живота и здравето на педагогическите специалисти, Ви информираме, че 103. ОУ „В. Левски“ няма да участва като самостоятелен възложител на краткосрочни обучения по Дейност 1 с период на изпълнение 30.09.2021 г.

………

Основна цел на проекта Да мотивира и задържи в образователната система младите педагогически специалисти (ПС), да подобри педагогическата, методическата и управленската подготовка и да създаде сред педагогическите специалисти мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване в отговор на съвременните предизвикателства пред образователната система в България.

Специфични цели на проекта: Подобряване на постиженията на децата и учениците в овладяването на ключови компетентности; Развитие на капацитета и повишаване на квалификацията на заетите в областта на образованието; Подобрена подготовка на педагогическите специалисти: осъвременени програми и подобри резултати при външното оценяване на техните възпитаници; Подобрено функциониране на системата за професионално развитие и кариерно израстване: повишено участие в краткосрочни обучения; Подобряване на качеството на предоставяните услуги в предучилищното и училищното образование, в частност постигане на по-добри резултати при външното оценяване на учениците; Осигуряване на устойчивост и надграждане на добрите практики за качествена промяна в капацитета на педагогическите специалисти.

Дейностите, по които училището ще участва са:

  • Дейност 1: Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и които спомагат: за усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие (в Тематично направление 1 (ТН)). за прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа (в ТН 2). за повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи (в ТН 3).

Проект „BG05M20P001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.