Програми и проекти

103. ОУ „Васил Левски“ през учебната 2023-2024 година работи по следните проекти:

Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“/REACT – EU/

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“