2023 г. – 2024 г.

Правилник за дейността на училището – 2023-2024

Годишен план на училището – 2023-2024 година

Целодневна организация -2023 – 2024 година

Правилник за безопасни условия на труд – 2023-2024 година

БДП – план – 2023-2024 година

Стратегия за развитие на училището – 2023-2025 година /актуализирана/

План за действие за изпълнение на стратегията – 2023- 2024 година

Мерки за повишаване качеството на образованието – 2023 – 2024 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище – 2023 – 2024 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи – 2023 – 2024 година

План за квалификационна дейност – 2023 – 2024 година

Етичен кодекс -2023-2024 година