2022 г. – 2023 г.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ – ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

 1. АКТУАЛИЗИРАНА Стратегията за развитие на училището 2023 – 2025 г.
 2. АКТУАЛИЗИРАН План за действие на стратегията 2023 – 2025 г.
 3. ПЛАН за действие по БДП за учебната 2022 / 2023 Г.
 4. Етичен кодекс -2022-2023 година
 5. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТА НА УЧИЛИЩЕТО 22-23
 6. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 22-23
 7. ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД-22-23
 8. ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО-22-23
 9. ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ-22-23

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

 1. ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2023 г.
 2. ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2-РО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2023 г.
 3. ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 3-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2023 г.