2016 г. – 2017 г.

Покана за създаване на обществен съвет

Годишен план на училището 2016 – 2017 г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Правилник за дейността на училището

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за равни възможности

Стратегия за развитие на училището 2016 – 2020 г.

Учебен план

Заповед за втора поправителна сесия за ученици СФО – 2016 – 2017 г.

Бюджет – 2017 г.