2019 г. – 2020 г.

1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

3. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В 103 ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“:

В 103. ОУ „В. Левски“ има 2 форми на обучение: дневна и самостоятелна /СФО/.

4. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

5. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

6. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

7. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 – 2020)

8. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

9. ЕТИЧЕН КОДЕКС – /Приет на Общо събрание с Протокол № 05 / 02.09.2019 г./

10. ГРАФИК – КОНСУЛТАЦИИ, Начален етап, Прогимназиален етап

11. ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН-БЮДЖЕТ-2019 г.

12. ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ-ОТЧЕТ-2019 г.

13. ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ-ОТЧЕТ-2019 г.

14. ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ-ОТЧЕТ-2019 г.

15. ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ-ОТЧЕТ / ГОДИШЕН ОТЧЕТ-БЮДЖЕТ-2019 г.

16. УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ – 2020 г.

17. ОТЧЕТ – 1-во ТРИМЕСЕЧИЕ, 2020 г.

18. ПЛАН-ПРИЕМ-ЗАПОВЕД

19. ОТЧЕТ-2-ро-ТРИМЕСЕЧИЕ-2020г.