2019 г. – 2020 г.

1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

3. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В 103 ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“:

В 103. ОУ „В. Левски“ има 2 форми на обучение: дневна и самостоятелна /СФО/.

4. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

5. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

6. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

7. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 – 2020)

8. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

9. ЕТИЧЕН КОДЕКС – /Приет на Общо събрание с Протокол № 05 / 02.09.2019 г./

10. ГРАФИК – КОНСУЛТАЦИИ, Начален етап, Прогимназиален етап

11. БЮДЖЕТ /3-то тримесечие-2019 г./
      – ОТЧЕТ-Бюджет-ДЕКЕМВРИ-2019 г.
/Одобрен бюджет за 2019 г. – 1 030 361 лв./

12. ПЛАН-ПРИЕМ-ЗАПОВЕД