2019 г. – 2020 г.

1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

3. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В 103 ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“:

В 103. ОУ „В. Левски“ има 2 форми на обучение: дневна и самостоятелна /СФО/.

4. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

5. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

6. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

7. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 – 2020)

8. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН