Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

103 ОУ „Васил Левски“ обявява свободна позиция за длъжност образователен медиатор в изпълнение на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

Откриването на новата учебна 2020-2021 година ще се проведе по следния начин:

1) Официално присъствено откриване на учебната година за учениците от I и V клас – в двора на училището от 11.00 часа, на обозначеното за това място;

2) За децата от ПГ и техните родители – среща с учителите в двора на училището от 11.30 -12.30 часа, на обозначеното за това място;

3) За учениците от II, III, IV класове – час на класа с класните ръководители по класните стаи  от 10.00 – 10.40 ч. при спазване на утвърден ред за влизане и излизане от сградата на училището и действащите противоепидемични мерки.

4) За учениците от VI и VII класове – час на класа с класните ръководители по класните стаи от 12.00 – 12.40 ч. при спазване на утвърден ред за влизане и излизане от сградата на училището и действащите противоепидемични мерки.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

    На Вашето внимание публикуваме график за провеждане на изпити за промяна на оценка – втора редовна поправителна сесия за учениците от V и VI клас за учебната 2019/2020 г., съгласно заповед на № 798/27.08.2020 г.:                                                          

 

Учебен предмет

Дата

 

5.

клас/ час

6.

клас/ час

Руски език /писмен/

 

 

Английски език /писмен/

01.09.2020 г.   11:00 писмен

 

14:00 писмен

  11:00 писмен

 

14:00 писмен

 

Български език и литература 02.09.2020 г.   11:00 писмен   14:00 писмен
Математика 03.09.2020 г.   11:00 писмен 14:00

писмен

Български език и литература-ИУЧ 04.09.2020 г.   11:00 писмен

 

  14:00 писмен
Човекът и природата

 

 

Руски език /устен/

 

 

Английски език /устен/

08.09.2020 г.   11:00 писмен

 

14:00 устен

 

13:30 устен

  14:00 писмен

 

11:00 устен

 

12:00 устен

Математика-ИУЧ

 

 

Човекът и природата-ИУЧ

09.09.2020 г.   11:00 писмен

 

    –

 

14:00 писмен

 

История и цивилизации

 

10.09.2020 г.   11:00 писмен   14:00 писмен
География и икономика 11.09.2020 г.   11:00 писмен   14:00 писмен

    

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

    На Вашето внимание публикуваме график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2019/2020 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/2021 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование /съгласно заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г., изм. със заповед № РД 09-920/05.05.2020 г. на министъра на образованието и науката/:

Вид дейност Срок
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 27-29 май 2020 г. вкл.
Провеждане на Национално външно оценяване по:

·           Български език и литература

 

·           Математика

 

 

15 юни 2020 г.,

начало 09,00 часа

17 юни 2020 г.,

начало 09,00 часа

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите до 08 юни 2020 г. вкл.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

·                      изобразително изкуство

·                      музика

·                      спорт

 

22 юни 2020 г.

23 юни 2020 г.

24-25 юни 2020 г. вкл.

Обявяване на резултатите от НВО до 29 юни 2020 г. вкл.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 26 юни 2020 г. вкл.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 02 юли 2020 г. вкл.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование до 3 юли 2020 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03-07 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24-27 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2020 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2020 г. вкл.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

  В периода от 22.06.2020 г. до 31.08.2020 г. ще се проведат допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления.

График за провеждане на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления:

ПГ а 13.00 – 15.00
ПГ б 15.00 – 17.00

Място на провеждане при стриктно спазване на противоепидемичния и дезинфекционен режим, съгласно действащите разпоредби:

  • на открито – в училищния двор при добри метеорологични условия;
  • на закрито – в класните стаи при лоши метеорологични условия.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

       От 18.06.2020 г. в 103 ОУ „Васил Левски“ се възобновяват часовете по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

В периода от 18.06.2020 г. до 31.08.2020 г. ще се проведат консултации по учебни предмети.

График за провеждане на консултациите по учебни предмети:

IV а клас 11.00 – 13.00

14.00 – 15.00 / АЕ/РЕ

IV б клас 9.00 – 11.00

14.00 – 15.00 / АЕ/РЕ

V а, б кл. 10.00– 11.00 / ИЦ

11.00– 12.00 / ЧП

12.00 – 13.00 / ИИ,ТП,ИТ

13.00 – 14.00 / АЕ/РЕ

14.00 – 15.00 / БЕЛ

15.00 – 16.00 / МАТ.

16.00 – 17.00 / ГИ

VI  а, б кл. 10.00– 11.00 / ЧП

11.00– 12.00 / АЕ/РЕ

12.00 – 13.00 / ИИ,ТП,ИТ

13.00 – 14.00 / БЕЛ

14.00 – 15.00 / ГИ

15.00 – 16.00 / ИЦ

16.00 – 17.00 / МАТ.

Място на провеждане при стриктно спазване на противоепидемичния и дезинфекционен режим, съгласно действащите разпоредби:

  • на открито – в училищния двор при добри метеорологични условия;
  • на закрито – в класните стаи при лоши метеорологични условия.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

В периода от 10.06.2020 г. до 31.08.2020 г. ще се проведе допълнително обучение по класове.

График за провеждане на допълнителното обучение по класове:

  • от 01.06.2020 г.- 09.06.2020 г.
I клас 10.00 – 10.30

10.45 – 11.15

II клас 11.30 – 12.00

12.15 – 12.45

III клас 13.30 – 14.00

14.15 – 14.45

  • От 10.06.2020 г.-31.08.2020 г.
I клас 11.30 – 12.00

12.30 – 13.00

II клас 13.15 – 13.45

14.00 – 14.30

III клас 15.00 – 15.30

15.45 – 16.15

Място на провеждане при стриктно спазване на противоепидемичния и дезинфекционен режим, съгласно действащите разпоредби:

  • на открито – в училищния двор при добри метеорологични условия;
  • на закрито – в класните стаи при лоши метеорологични условия.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

       От 10.06.2020 г. в 103 ОУ „Васил Левски“ се възобновяват часовете по проект „Подкрепа за успех“.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
ПРЕДВИД ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И НЕВЪЗМОЖНОСТТА  НА УЧИТЕЛИТЕ ДА ОБУЧАВАТ ВАШИТЕ ДЕЦА ДИСТАНЦИОННО, ДЪЛЖАЩО СЕ НА НЕСВЪРЗАНОСТ КЪМ ИНТЕРНЕТ И ЛИПСА НА УСТРОЙСТВА НА УЧЕНИЦИТЕ, ЕЖЕДНЕВНО НА ВАШИТЕ ДЕЦА ЩЕ БЪДАТ ДОСТАВЯНИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ.

МИЛИ РОДИТЕЛИ, 

ПОДХОЖДАЙТЕ КОНСТРУКТИВНО И ОТГОВОРНО !

ЕЖЕДНЕВНО СЕ ИНТЕРЕСУВАЙТЕ ДАЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ Е ПОЛУЧИЛО МАТЕРИАЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И ДАЛИ Е РАБОТИЛО ПО ТЯХ !

ПОМАГАЙТЕ НА ВАШИТЕ ДЕЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ОТ УЧИТЕЛИТЕ ЗАДАЧИ !

ПО БНТ-2 ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ УРОЦИ С УЧИТЕЛ, КОИТО Е ЖЕЛАТЕЛНО ВАШИТЕ ДЕЦА ДА ГЛЕДАТ !

ДА  БЪДАТ ЗДРАВИ ДЕЦАТА ВИ И ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА !

С НАДЕЖДА И ПОЖЕЛАНИЕ ВАШИТЕ ДЕЦА ДА ПРЕКРАЧАТ ПРАГА НА УЧИЛИЩЕТО НА 15.09.2020 г.

ОТ ЕКИПА на 103. ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА, ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ЛИНКОВЕ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТРАНИЦИ, КОИТО ЩЕ НАМЕРИТЕ В МЕНЮ РЕСУРСИ.

НАШАТА КРАЙНАТА ЦЕЛ Е ДА ПРИКЛЮЧИМ УСПЕШНО УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА.