Съобщения

УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

    На Вашето внимание публикуваме график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2019/2020 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/2021 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование /съгласно заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г., изм. със заповед № РД 09-920/05.05.2020 г. на министъра на образованието и науката/

Вид дейност Срок
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 27-29 май 2020 г. вкл.
Провеждане на Национално външно оценяване по:

·           Български език и литература

 

·           Математика

 

 

15 юни 2020 г.,

начало 09,00 часа

17 юни 2020 г.,

начало 09,00 часа

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите до 08 юни 2020 г. вкл.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

·                      изобразително изкуство

·                      музика

·                      спорт

 

22 юни 2020 г.

23 юни 2020 г.

24-25 юни 2020 г. вкл.

Обявяване на резултатите от НВО до 29 юни 2020 г. вкл.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 26 юни 2020 г. вкл.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 02 юли 2020 г. вкл.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование до 3 юли 2020 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03-07 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24-27 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2020 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2020 г. вкл.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

  В периода от 22.06.2020 г. до 31.08.2020 г. ще се проведат допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления.

График за провеждане на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления:

ПГ а 13.00 – 15.00
ПГ б 15.00 – 17.00

Място на провеждане при стриктно спазване на противоепидемичния и дезинфекционен режим, съгласно действащите разпоредби:

  • на открито – в училищния двор при добри метеорологични условия;
  • на закрито – в класните стаи при лоши метеорологични условия.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

       От 18.06.2020 г. в 103 ОУ „Васил Левски“ се възобновяват часовете по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

В периода от 18.06.2020 г. до 31.08.2020 г. ще се проведат консултации по учебни предмети.

График за провеждане на консултациите по учебни предмети:

IV а клас 11.00 – 13.00

14.00 – 15.00 / АЕ/РЕ

IV б клас 9.00 – 11.00

14.00 – 15.00 / АЕ/РЕ

V а, б кл. 10.00– 11.00 / ИЦ

11.00– 12.00 / ЧП

12.00 – 13.00 / ИИ,ТП,ИТ

13.00 – 14.00 / АЕ/РЕ

14.00 – 15.00 / БЕЛ

15.00 – 16.00 / МАТ.

16.00 – 17.00 / ГИ

VI  а, б кл. 10.00– 11.00 / ЧП

11.00– 12.00 / АЕ/РЕ

12.00 – 13.00 / ИИ,ТП,ИТ

13.00 – 14.00 / БЕЛ

14.00 – 15.00 / ГИ

15.00 – 16.00 / ИЦ

16.00 – 17.00 / МАТ.

Място на провеждане при стриктно спазване на противоепидемичния и дезинфекционен режим, съгласно действащите разпоредби:

  • на открито – в училищния двор при добри метеорологични условия;
  • на закрито – в класните стаи при лоши метеорологични условия.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

В периода от 10.06.2020 г. до 31.08.2020 г. ще се проведе допълнително обучение по класове.

График за провеждане на допълнителното обучение по класове:

  • от 01.06.2020 г.- 09.06.2020 г.
I клас 10.00 – 10.30

10.45 – 11.15

II клас 11.30 – 12.00

12.15 – 12.45

III клас 13.30 – 14.00

14.15 – 14.45

  • От 10.06.2020 г.-31.08.2020 г.
I клас 11.30 – 12.00

12.30 – 13.00

II клас 13.15 – 13.45

14.00 – 14.30

III клас 15.00 – 15.30

15.45 – 16.15

Място на провеждане при стриктно спазване на противоепидемичния и дезинфекционен режим, съгласно действащите разпоредби:

  • на открито – в училищния двор при добри метеорологични условия;
  • на закрито – в класните стаи при лоши метеорологични условия.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,

       От 10.06.2020 г. в 103 ОУ „Васил Левски“ се възобновяват часовете по проект „Подкрепа за успех“.