Други

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Във връзка с Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата на 19.12.2019 г. на общо събрание на представителите на родителите на учениците от 103. ОУ „Васил Левски” са избрани председател и членове на Обществен съвет с мандат от три години.

Заповед № 317 / 15.12.2022 г.

Отчет за дейността за учебната 2022/2023 година